• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1991/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
(Đ/c: Tầng 18&19, Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0101463614)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1145/CV-PLC-TCKT đề ngày 20/12/2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (sau đây gọi là Tổng công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết d Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

….

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

…".

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn hỏi của đơn vị, trường hợp Tổng công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó, Tổng công ty chi tiền cho người mua hàng tại điểm bán hàng của các Công ty phân phối của Tổng công ty đồng thời chi tiền hỗ trợ cho nhân viên bán hàng thông qua các Công ty phân phối (các Công ty phân phối chi hộ khoản tiền khuyến mại, tiền hỗ trợ nhân viên bán hàng bằng tiền, sau đó, căn cứ hồ sơ quyết toán của các Công ty phân phối để Tổng công ty chi trả lại khoản tiền mà các Công ty phân phối đã chi hộ theo phương thức bù trù công nợ với Tổng công ty) thì khi quyết toán khoản tiền khuyến mại đã chi hộ, các Công ty phân phối chỉ lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn, không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Tổng công ty chi tiền cho các nhà phân phối để thực hiện các chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại cho Tổng công ty (không phải là các khoản chi hộ) thì đề nghị Tổng công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 65157/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1991/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1991/CT-TTHT

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376347