• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 1995/UBND-VX năm 2020 về phương án tính số ngày làm việc thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1995/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/UBND-VX
V/v phương án tính số ngày làm việc thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1509/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2020;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Số ngày được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố là số ngày làm việc thực tế cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp có thẩm quyền và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động.

Các ngày không được tính là ngày làm việc thực tế: thực hiện theo nội dung Lưu ý nêu tại Khoản a, Mục 2 Công văn số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND .

Thời gian áp dụng: kể từ Quý III năm 2019 (kể từ ngày Quyết định số 3728/QĐ-UBND có hiu lực).

2. Giao các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lý trách nhiệm người đứng đu và các cá nhân, tổ chức liên quan nếu xảy ra sai phạm, khiếu nại, t cáo trong thực hiện chính sách chi trả thu nhập tăng thêm.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- S
Nội vụ;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, KT;
-
Lưu: VT, (VX/KN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1995/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1995/UBND-VX

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446141