• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1998/TTg-NN năm 2017 về chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1998/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/TTg-NN
V/v chuyển dự án Khu kinh tế muối CN và XK Quán Thẻ từ Bộ NN&PTNT sang UBND tỉnh Ninh Thuận quản lý.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7918/BNN - KTHT ngày 20 tháng 9 năm 2017); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8588/BKHĐT-KTNN ngày 20 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 14337/BTC - ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5821/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 10 năm 2017), Công Thương (văn bản số 10108/BCT-KH ngày 30 tháng 10 năm 2017) và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (văn bản số 4946/UBND- TCD ngày 24 tháng 11 năm 2017) về chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ liên quan về việc chuyển giao dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Dự án) từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về nội dung điều chuyển, thủ tục thanh quyết toán các hạng mục đã thực hiện của Dự án, giải pháp xử lý triệt để những tồn tại trong quá trình bàn giao theo đúng quy định của phát luật; việc chuyển giao Dự án phải đảm bảo thực hiện thống nhất các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại văn bản số 980/TTg - KTN ngày 08 tháng 7 năm 2013.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp phần vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại của Dự án để chuyển cho tỉnh Ninh Thuận quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1998/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1998/TTg-NN

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370951