• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 20/BXD-QLN về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 20/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BXD-QLN
V/v điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161/CV/2013 ngày 11/01/2013 của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương đề nghị hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng trong dự án phát triển nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều kiện để chủ đầu tư cấp I chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở cho chủ đầu tư cấp II thực hiện theo các quy định tại Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án phát triển nhà ở theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 17/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20/BXD-QLN

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183739