• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội

 

Công văn 203/BNV-TCPCP năm 2016 thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 203/BNV-TCPCP
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Qung Ninh

Trả lời Công văn s 2045/SNV-TCBC,TCPCP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh v việc thành lập Hội Công chứng viên tnh Qung Ninh, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành, thì một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương đã thành lập Hội Công chứng có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Kể từ khi Luật Công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc thành lập Hội Công chng viên các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ninh thực hiện quản lý nhà nước và hướng dn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh (Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TCPCP, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung

 

Điều 23. Hội công chứng viên

1. Ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập một Hội công chứng viên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Công chứng.

Hội công chứng viên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của Luật Công chứng, Nghị định này và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên.

Hội công chứng viên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên. Hội công chứng viên không được ban hành nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định về phí, khoản thu và các quy định khác trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tại địa phương.

3. Hội viên của Hội công chứng viên là các công chứng viên hành nghề trên địa bàn. Các công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên trước khi đăng ký hành nghề công chứng ở những nơi đã có Hội công chứng viên.

Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội công chứng viên do Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên quy định.

Điều 24. Thành lập Hội công chứng viên

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các công chứng viên tại địa phương thành lập Ban vận động thành lập Hội công chứng viên. Ban vận động gồm 03 đến 05 công chứng viên, có nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên. Đề án nêu rõ về sự cần thiết thành lập, số lượng công chứng viên hành nghề tại địa phương, dự kiến về tổ chức, nhân sự và hoạt động của Hội công chứng viên.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên.

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên bao gồm Đề án thành lập Hội công chứng viên, Tờ trình Đề án và Báo cáo thẩm định Đề án.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập, Ban vận động thành lập Hội công chứng viên phải tiến hành Đại hội. Trường hợp không tiến hành Đại hội trong thời hạn quy định tại Khoản này thì Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên hết hiệu lực thi hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/BNV-TCPCP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 13/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 203/BNV-TCPCP

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314386