• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 203/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 203/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 26/HQLC-NV ngày 08/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc chênh lệch mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thì:

 “Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

I. PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG.
...
3. Nguyên tắc áp dụng.
...
3.2- Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 203/TCHQ-TXNK

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263046