• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp

Văn bản pháp luật về Sản xuất kinh doanh thuốc

 

Công văn 2067/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 2067/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2067/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại Văn thư số 37/2019/OPV-ĐK ngày 13/02/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV; Văn thư số 21-2019/TTr-LD ngày 21/01/2019 của Công ty liên doanh Meyer-BPC,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công b nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hin.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CP PHÉP NHP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 2067/QLD-ĐK ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Cục Quản lý Dược)

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

VD-30472-18

05/07/2023

Lidocaine

EP 9.0

Moehs Catalana, S.L

Spain

2.

VD-30472-18

05/07/2023

Tyrothricin

USP 41/NF 36

Xellia Pharmaceutical Ltd.

Hungary

3.

VD-30472-18

05/07/2023

Cetrimonium bromid

USP 40/NF 35

Novo Nordisk Pharmatech A/S

Denmark

4.

VD-24501-16

23/03/2021

Betahistin dihydrochlorid

USP 36

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd.

China

5.

VD-21746-14

19/09/2019

Tenofovir disoproxil fumarate

NSX (In-house)

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd.

China

6.

VD-23267-15

09/09/2020

Ambroxol hydroclorid

EP 7.0

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd.

China

7.

VD-19164-13

04/07/2019

Zinc gluconate

USP 38

Shanpar Industries Pvt., Ltd.

India

8.

VD-27416-17

22/06/2022

Vildagliptin

NSX (In-house)

Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd

China

9.

VD-24503-16

23/03/2021

Irbesartan

USP 36

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd.

India

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2067/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 27/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2067/QLD-ĐK

636

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407983