• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 209/VPCP-KTTH năm 2015 về Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 209/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 209/VPCP-KTTH
V/v Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo tinh thần NQ số 26/NQ-TW của BCT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 9378/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rà soát, bổ sung một số nội dung sau:

1. Bổ sung các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2005 về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ để làm cơ sở cụ thể hóa các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

2. Rà soát lại các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cũng như định hướng phát triển của Thành phố đến năm 2020 bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020 cũng như Quy hoạch chung xây dựng của Thành phố.

3. Rà soát lại danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020, bảo đảm việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và đạt được mục tiêu của Đề án đề ra.

4. Hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; trên cơ sở đó, Tỉnh tiếp thu, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, V.III, KGVX, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 209/VPCP-KTTH

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263007