• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 2113/TTg-KTN năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2113/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2113/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4859/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 10 năm 2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 18,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đt trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghđịnh số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN(3
b)THUY19

KT. THỦ TƯNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2113/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2113/TTg-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331614