• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 213/SXD-KTKH&VLXD năm 2013 hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố kèm theo Quyết định 121/QĐ-UBND

Tải về Công văn 213/SXD-KTKH&VLXD
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 213/SXD-KTKH&VLXD
V/v Hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá do UBND Tỉnh công bố ban hành kèm theo Quyết định số 121 ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Sở Xây dựng Hướng dẫn như sau:

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 được lập trên cơ sở các tập định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại các văn bản số 1776, 1091, 1777, 1179, 1129, bảng giá ca máy theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND , giá vật liệu tại thời điểm tháng 5/2012, lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng, lương tối thiểu vùng III là 1.550.000 đồng/ tháng và các chế độ chính sách tại thời điểm công bố được tính cho địa bàn thành phố Lạng Sơn.

- Đối với địa bàn có phụ cấp khu vực khác thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các mức phụ cấp khu vực đã được lập thành bảng trong phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng của bộ Đơn giá (Mức phụ cấp khu vực của tỉnh Lạng Sơn được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính và Ủy ban Dân tộc).

- Đối với công tác bốc xếp và vận chuyển bằng thủ công không có trong tập định mức dự toán phần xây dựng, do đó trong đơn giá không tính. Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng các định mức đã công bố; điều chỉnh đối với những định mức đã công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật; xây dựng định mức mới hoặc vận dụng các định mức tương tự đã và đang sử dụng ở các công trình khác để áp dụng cho công trình, do đó để lập đơn giá đối với công tác bốc xếp và vận chuyển bằng thủ công thì chủ đầu tư có thể tham khảo các tập định mức 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 phần sửa chữa; định mức 1783/BXD-VP ngày 16/8/2007 phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình; định mức 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương;... để lập dự toán cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng công trình.

2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 để các tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng có nhiều phương pháp để xác định dự toán. Chủ đầu tư có quyền quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các công trình được lập dự toán tại thời điểm trước và sau ngày 01/6/2012 thì chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xác định dự toán và hợp đồng kinh tế để lập, lập lại dự toán…

3. Định mức sửa đổi, bổ sung mới: Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng đã Công bố 02 tập định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày ký. Do đó khi các tổ chức, cá nhân lựa chọn áp dụng bộ Đơn giá được công bố tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì căn cứ vào 02 tập định mức trên rà soát, điều chỉnh Đơn giá cho phù hợp.

4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công được công bố tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 để các tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bảng giá ca máy trong bộ Đơn giá được tính cho địa bàn thành phố Lạng Sơn, đối với địa bàn có phụ cấp khu vực khác thì tính bù giá ca máy theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND .

5. Điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ: Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013 nhưng sau đó Bộ Xây dựng có văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 v/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP , trong đó có nội dung điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương. Hiện nay, Sở Xây dựng đang chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, thu thập số liệu để xác định mặt bằng giá để báo cáo UBND tỉnh quyết định việc có điều chỉnh hay không điều chỉnh, do đó tại thời điểm này Sở Xây dựng chưa có hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Nghị số 103/2012/NĐ-CP .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để được xem xét giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trung tâm QHXD;
- Trung tâm KĐCLCTXD;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 213/SXD-KTKH&VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Kim Tiến
Ngày ban hành: 29/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 213/SXD-KTKH&VLXD

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236000