• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 2191/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2191/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
(59 Quang Trung, Hà Nội)

Trả lời công văn số 715/TCT-TCLĐ ngày 02/6/2014 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên (theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được chia số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi) theo quy định tại khoản 5 Điều 14 và Điều 19 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ theo tổng số năm (đủ 12 tháng) làm việc thực tế của người lao động tính từ thời điểm tuyển dụng đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Theo nội dung công văn số 715/TCT-TCLĐ nêu trên và đơn xin nghỉ tự túc từ ngày 01/6/2009 của ông Dương Văn Hòa thì ông Hòa không có tên trong danh sách lao động thường xuyên (không hưởng lương, không đóng bảo hiểm xã hội) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, cho nên không thuộc đối tượng được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2191/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2191/LĐTBXH-LĐTL

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237142