• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


 

Công văn 22111/QLD-ĐK năm 2014 về gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 22111/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 22111/QLD-ĐK
V/V gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco
66 Quc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cục Qun lý dược - Bộ Y tế nhận được công văn s 1192, 1193, 1194 và 1195/CV-ĐK/DMC ngày 4/11/2014 và các tài liệu liên quan của Công ty đề nghị gia hạn hiệu lực s đăng ký thuốc do Công ty đăng ký và sn xuất.

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/9/2013 ca Bộ Y tế hướng dn tạm thời việc gia hạn s đăng ký và thời hạn nộp hđăng ký lại.

Cc Qun lý dược - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn hiệu lực số đăng ký 6 tháng kể từ ngày ký công văn gia hạn thuốc đối với 04 thuốc:

STT

Tên thuc,
hàm lượng

Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn

Hạn dùng (tháng)

Số Đăng ký

1

Docefnir 300 mg

Hộp 1 vỉ x 4 viên nang cứng.

TCCS

36

VD-9720-09

2

Dorotril 10 mg

Hộp 2 vỉ x 14 viên nén

TCCS

36

VD-9728-09

3

Dorocron - MR

Hộp 2 vỉ x 30 viên nén phóng thích chậm

TCCS

36

VD-9729-09

4

Ranitidin 300mg

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

TCCS

36

VD-9737-09

Thuốc được phép sn xuất trong thời hạn gia hạn hiệu lực số đăng ký phi thực hiện theo đúng h sơ đã được Bộ Y tế (Cục Qun lý dược) phê duyệt và được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Qun Iý dược - Bộ Y tế thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành v sản xuất và lưu hành thuốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
S Y tế Đng Tháp (đ p/h);
- L
ưu VP, ĐK (ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22111/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22111/QLD-ĐK

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262431