• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2225/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại Công văn 765/HQĐNg-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2225/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại CV s 765/HQĐNg-TXNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 765/HQĐNg-TXNK ngày 28/4/2017 của Cục Hải quan TP Đà Nng đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng ng co ngót, dùng cách điện có mức điện áp 24KV nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10099739393/A11 ngày 18/8/2016 của Công ty CP Điện Trường Giang. Về việc này, Tổng cục Hải quan khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,

Đề nghị Cục Hải quan TP.Đà Nng kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu mặt hàng là Ống mềm cách điện, đi từ nhựa, có khả năng co ngót khi gia nhiệt, bị ép dẹt, ở dạng cuộn... thì thuộc mã số 3917.32.90. Kể từ ngày 01/1/2018, mã số 3917.32.90 được cụ thể tại các mã số 3917.32.91, 3917.32.92, 3917.32.93, 3917.32.94, 3917.32.95, 3917.32.99 tùy theo bản chất của chất liệu cấu thành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Đà Nng biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b
áo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2225/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2225/TCHQ-TXNK

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380744