• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Sử dụng vốn nhà nước

 

Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 về triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/04/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc Bộ:

- Cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu trong file excel đăng trên mục “Thông báo” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư www.mpi.gov.vn và gửi mail về địa chỉ thư điện tử: cnpm@mpi.gov.vn và địa chỉ cuccsvctbth@moet.edu.vn trước ngày 20/05/2015 để lên kế hoạch triển khai hệ thống.

- Đăng ký nhu cầu đào tạo (theo mẫu đính kèm) gửi về Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trước ngày 25/05/2015 để được tham gia khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật đầu tư công. Do vậy đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu được cung cấp.

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại 080.48474/080.44758.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạ
m Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2241/BGDĐT-CSVCTBTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH

532

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
274509