• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 2251/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2251/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/BHXH-THU
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2015-2016.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng,
TCCN và Dạy nghề trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

- Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

- Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 của UBND TP. HCM về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT);

Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) tại các trường học trên địa bàn thành phố năm học 2015-2016 như sau:

I/ Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng BHYT:

1. Đối tượng tham gia:

Là học sinh, sinh viên (HSSV) (ngoại trừ những em đã tham gia (BHYT) theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

2. Mức đóng BHYT HSSV:

- Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm học 2015-2016 (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng = 621.000 đồng

Trong đó:

+ Học sinh, sinh viên đóng 70% = 434.700 đồng

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 186.300 đồng

- Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo của TP.HCM, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là 186.300 đồng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

- Khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng và mức lương cơ sở thay đổi, cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo...đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Phương thức đóng: Các trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng, tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV theo quy định tại khoản 2 trên đây, chuyển nộp cho cơ quan BHXH (theo mẫu đính kèm).

4. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/10/2015 hoặc từ ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước đến ngày 30/9/2016.

- Nếu HSSV đóng tiền tham gia sau ngày 30/09/2015 thì nhà trường chỉ thu những tháng còn lại cho đến 30/09/2016.

- Nếu tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục với giá trị sử dụng của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT

II/ Phạm vi, quyền lợi BHYT:

1. Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại trú - Nội trú - Tai nạn giao thông.

2. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

- Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC .

- Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện quận, huyện và tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web...

- Mức hưởng BHYT: được căn cứ vào Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Trích, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu BHYT HSSV:

Thực hiện quy định tại Chương VI, Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC:

a. Đối với cơ sở giáo dục: bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại nhà trường có tham gia BHYT (kể cả HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác).

Cụ thể:

+ Các trường lập hồ sơ (theo mẫu đính kèm) bao gồm tất cả học sinh sinh viên tham gia BHYT tại trường (số học sinh đóng BHYT tại trường và số học sinh sinh viên có thẻ BHYT thuộc diện khác) chuyển cho cơ quan BHXH.

+ Vào tháng đầu của năm học hoặc khóa học, cơ quan BHXH có trách nhiệm chuyển số tiền nêu trên cho các trường học.

b. Sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh:

Sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Chương VI Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, và công văn số 317/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/1/2015 của BHXH TP về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị theo TT41/2014/BYT-BTC.

4. Mức thù lao thu BHYT HSSV:

- Kinh phí chi thù lao tính bằng 4% trên tổng số tiền BHYT thực thu. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Ban Giám hiệu nhà trường quyết định.

- Cơ quan BHXH chuyển kinh phí chi thù lao cho nhà trường theo từng đợt thu hoặc kết thúc công tác thu BHYT HSSV của năm học do nhà trường đề nghị trên cơ sở số thực thu của nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

1 .Trách nhiệm của Nhà trường:

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT. Xác định việc tổ chức thu BHYT học sinh là trách nhiệm của mỗi nhà trường, đảm bảo các trường có 100% học sinh tham gia BHYT.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này đúng tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả. Các trường thành lập bộ phận thu BHYT HSSV để tổ chức thu tiền và Lập danh sách HSSV tham gia BHYT (theo mẫu đính kèm) chuyển về cho cơ quan BHXH đúng với thời gian quy định. Để bảo đảm việc phát hành thẻ BHYT cho HSSV trước ngày thẻ có hiệu lực, nhà trường nộp danh sách HSSV tham gia BHYT kèm file dữ liệu và chuyển nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất ngày 20/09/2015.

- Các trường hiện đang tham gia BHXH cho CCVC và giáo viên tại cơ quan BHXH nào thì tham gia BHYT HSSV tại cơ quan BHXH đó (các trường hợp khác với quy định trên, sẽ có văn bản hướng dẫn phân cấp riêng).

2. Trách nhiệm Cơ quan BHXH :

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố và các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng thời gian và quy định của Luật BHYT; Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thu BHYT tại các trường.

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia, thẩm định hồ sơ, xử lý dữ liệu..., và cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định

- Chuyển kinh phí 7% chăm sóc sức khỏe ban đầu và 4% thù lao cho công tác thu BHYT HSSV vào tài khoản của nhà trường theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các trường báo cáo về BHXH Thành phố (Phòng Thu) để được hướng dẫn, giải quyết.

Nhằm thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cho 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của Pháp Luật và kế hoạch triển khai Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam; UBND TP. HCM (để báo cáo);
- Sở Y Tế; Sở Tài chính (để phối hợp);
- Các trường học trên địa bàn thành phố;
- Các phòng chức năng Sở GD&ĐT; BHXH/TP;
- Phòng GD&ĐT, BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, P.Thu (T, 02b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2251/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2251/BHXH-THU

638

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285961