• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo


 

Công văn 2253/VPCP-NN về báo cáo tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2253/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2253/VPCP-NN
V/v Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 15/BC-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2020 về Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu tại Công văn số 15/BC-BTNMT nêu trên.

2. Về kiến nghị tổng kết Chiến lược quản lý tổng hp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chiến lược này như đã được quy định tại các Quyết định Quyết định số 2295/QĐ-TTg và Quyết định số 1570/QĐ-TTg .

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: GTVT; KH&ĐT; KH&CN; NNPTNT; TC; NV; GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VI.
A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2253/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2253/VPCP-NN

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439050