• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 229/TTg-KTN năm 2016 bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn cho Dự án nâng cấp quốc lộ 9B, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 229/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/TTg-KTN
V/v bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn cho Dự án nâng cấp quốc lộ 9B, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 16003/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 12 năm 2015; văn bản số 16447/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 11/BXD-HTKT ngày 06 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 11391/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 19660/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015) về việc bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp quốc lộ 9B đoạn Km0 - Km4 và Km20 - Km52, tỉnh Quảng Bình (Dự án) trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 16447/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2015.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp quốc lộ 9B đoạn Km0 - Km4 và Km20 - Km52, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chỉ khởi công Dự án khi bố trí được vốn theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 229/TTg-KTN

2.349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302556