• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2320/TCT-CS năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2320/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1305/CT-THNVDT ngày 24/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn bổ sung về việc xử lý thuế GTGT phát sinh trước ngày 01/01/2015 đối với hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định đối với nhóm hàng hóa chuyển sang đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1305/CT-THNVDT, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cụ thể: Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế có ý kiến như trên để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC; KK (TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2320/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2320/TCT-CS

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278831