• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2384/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2384/BGDĐT-GDTrH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2384/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
- Các trường phổ thông trực thuộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học

a) Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT) để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu (nếu có).

b) Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề (sau đây gọi là bài học) với các hoạt động học cơ bản sau: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

c) Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

a) Kế hoạch giáo dục nhà trường được xây dựng trên cơ sở kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục và có các thành phần cơ bản sau:

- Mục tiêu giáo dục phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục (bao gồm các hoạt động giáo dục tích hợp, liên môn và nội dung giáo dục địa phương) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chung trong nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tham gia hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng;

- Kế hoạch huy động, bố trí và sử dụng các nguồn lực để tổ chức thực hiện, bảo đảm khả thi, chất lượng và hiệu quả;

- Các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

b) Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường: (1) tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; (2) tổ, nhóm chuyên môn rà soát, đối chiếu với các môn học khác nhau để xây dựng chủ đề liên môn; (3) nhà trường tập hợp kế hoạch giáo dục của các tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

3. Tổ chức thực hiện

Nhận được Công văn này đề nghị các Sở GDĐT tổ chức triển khai một số công việc cụ thể sau:

- Chỉ đạo các nhà trường có tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn được tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học để làm tài liệu minh họa cho sinh hoạt chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo môn học với thành phần tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông để học tập kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận và góp ý, hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học minh họa. Trên cơ sở kết quả sinh hoạt chuyên môn, Sở GDĐT tổng hợp đề xuất tinh giản nội dung dạy học theo chương trình môn học và gửi về Bộ GDĐT, qua Vụ Giáo dục Trung học (email: vugdtrh@moet.gov.vn) trước ngày 15/8/2020.

Trong quá trình triển khai nếu cần thêm thông tin, liên hệ với Vụ Giáo dục Trung học (ông Đỗ Anh Dũng, số điện thoại: 0916831885 hoặc email: dungda@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2384/BGDĐT-GDTrH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 01/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2384/BGDĐT-GDTrH

1.844

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449202