• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2398/TCT-CS năm 2015 về tiền thuê đất đối với diện tích Kho chứa hàng P10 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2398/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2398/TCT-CS
V/v tiền thuê đất đối với diện tích Kho chứa hàng P10

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Về việc xử lý kiến nghị miễn truy thu tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) giai đoạn 1998-2005 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ nêu tại công văn số 665/PLXTNB-QĐ ngày 26/9/2014 và công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.1, điểm 1.2 mục I phần I Thông tư số 70 TC/TCT ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định:

“Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội; Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức kinh doanh khác đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối đều phải nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này”;

“Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân được giao đất để xây dựng trụ sở làm việc, sử dụng cho quốc phòng, an ninh hoặc xây dựng các công trình thuộc các ngành và các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao mà sử dụng 1 phần diện tích đất được giao vào mục đích sản xuất kinh doanh thì phải kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đó”.

- Tổng cục Thuế đã có công văn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998 hướng dẫn không thu tiền thuê đất đối với phần diện tích kho của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam được nhà nước chỉ định sử dụng chuyên dùng cho mục đích chứa xăng dầu dự trữ quốc gia.

- Tại cuộc họp ngày 17/10/2014 của Tổng cục Thuế với các đơn vị liên quan gồm: Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Cục QLCS, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ, Cục Thuế tỉnh Cần Thơ đã thống nhất đề nghị không thu tiền đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1998-2005 do đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ chứa hàng P10 nhưng trong định mức chi phí bảo quản xăng dầu P10 lại không có chi phí về tiền thuê đất.

- Theo công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì thực hiện chủ trương cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các Công ty Xăng dầu trực thuộc đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp từ ngày 1/1/2010. Do đó, toàn bộ kết quả kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty trực thuộc trong giai đoạn 1996-2005 đã được quyết toán trong phần vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn.

Căn cứ quy định và tình hình thực tế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần Thơ thực hiện rà soát, xác định số tiền thuê đất phải nộp tương ứng với diện tích đất làm kho chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1998-2005 theo hướng dẫn tại công văn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998, nếu Công ty đã nộp vào NSNN thì được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục QLCS, Tổng cục DTQG
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2398/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2398/TCT-CS

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279682