• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 2400/BTTTT-KHTC năm 2017 về triển khai nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2400/BTTTT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/BTTTT-KHTC
V/v triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành:

- Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện Nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”, Bộ TTTT đã có Văn bản số 2253/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2017 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát, đề xuất thực hiện Nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”.

Để kịp thời tổng hợp kế hoạch thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ TTTT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện rà soát, tng hp và đề xuất các nội dung, kế hoạch và gửi về Bộ TTTT theo đúng thời gian quy định tại các văn bản nêu trên.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ - Trưởng Ban CĐTW các Chương trình MTQG (để b/c);
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ trư
ng;
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KHTC (140).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2400/BTTTT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 10/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2400/BTTTT-KHTC

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365280