• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác đối ngoại


 

Công văn 2403/VPCP-QHQT năm 2014 về công tác đối ngoại năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của các Bộ, ngành và địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2403/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/VPCP-QHQT
V/v công tác đối ngoại năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của các Bộ, ngành và địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại các Báo cáo số 792/BC-BNG-CNV ngày 18 tháng 3 năm 2014 về công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và số 869/BC-BNG-CNV ngày 21 tháng 3 năm 2014 về công tác đối ngoại của các Bộ, ngành Trung ương năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành và địa phương:

a) Tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 295-QĐ/TW ngày 23 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại, trong đó thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ thông tin, báo cáo gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

b) Tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ chính trị về Hội nhập quốc tế; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước về Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam; chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế.

c) Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào với phương châm thiết thực, gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 6840/CV-VPTW ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10572/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, đề xuất mô hình thống nhất về bộ máy tổ chức cơ quan ngoại vụ địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Đối ngoại TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2403/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2403/VPCP-QHQT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226197