• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2421/VPCP-KGVX năm 2014 xin đổi tên và gia hạn Đề án "Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2421/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/VPCP-KGVX
V/v xin đổi tên và gia hạn Đề án "Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực"

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1684/BKHĐT-QLKTTW ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc xin đổi tên và gia hạn Đề án "Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư đổi tên Đề án "Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực" thành "Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực" có nội dung và phạm vi phù hợp với Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối Quý II năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, PL; TGĐ Cổng CTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2421/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2421/VPCP-KGVX

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226117