• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn về Tài chính năm 2018

Công văn 2446/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2446/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 21823/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải được phải cấp giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Qun lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT
. Trương Quốc Cường (đ b/c);
- Tổng cục H
i Quan (đ phối hợp);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Phòng Qu
n lý kinh doanh dược;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHT LÀM THUỐC PHẢI THC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo công văn số: 2446/QLD-ĐK ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Cục Qun lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký u hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giy đăng ký lưu hành

Tên cơ s sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ s sn xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

Norfloxacin (1)

VD-24787- 16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phm Khánh Hòa

Norfloxacin

USP 37

Hennan Kangwei Pharmaceutical Co., Ltd

Xinzhuang Village, Qiliying Town Xinxiang County, Henan Province, China

China

Ghi chú:

(1). Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 21823/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Qun lý Dược;

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2446/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2446/QLD-ĐK

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google