• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 2454/VPCP-KTTH năm 2014 về xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2454/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/VPCP-KTTH
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 404/LĐTBXH-LĐTL ngày 20 tháng 02 năm 2014, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 1013/BTC-TCDN ngày 21 tháng 01 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1567/BKHĐT-LĐVX ngày 19 tháng 3 năm 2014) và Tư pháp (Công văn số 803/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 3 năm 2014) về vận dụng xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Viên chức quản lý chuyên trách của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Các Bộ: TC, TP, KHĐT;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: ĐMDN, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2454/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2454/VPCP-KTTH

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226299