• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội


 

Công văn 2541/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2541/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2541/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 32

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Th thao và Du lịch.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32 (văn bản số 2667/TB-TTKQH ngày 19 tháng 3 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi):

Giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo, hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

2. Về dự án Luật Kiến trúc:

Giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.

3. Về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi):

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Riêng vấn đề nguồn lực ngân sách thực hiện các chính sách mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận, thống nhất ý kiến phương án thiết kế dự thảo luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Quốc hội.

4. Về dự án Luật Thư viện:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4 năm 2019.

5. Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước:

Giao Bộ Tài chính căn cứ vào dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; rà soát tổng thể những vấn đề còn vướng mắc trong quản lý nợ đọng thuế cần xử lý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm việc xóa nợ thuế chặt chẽ, công bằng, công khai và đúng pháp luật, tránh lạm dụng việc xóa nợ thuế để chây ỳ, trốn thuế, cố tình vi phạm quy định về quản lý thuế gây thất thu ngân sách nhà nước; không ảnh hưởng đến các chính sách khác có liên quan như: chính sách bảo hiểm, chính sách tín dụng...; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2019) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Thông báo số 2667/TB-TTKQH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;

- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, KGVX, NC, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2541/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 29/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2541/VPCP-QHĐP

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410548