• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Công văn 2584/VPCP-KGVX năm 2014 về Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2584/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/VPCP-KGVX
V/v Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 116/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 có ý kiến như sau:

- Đồng ý Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

- Giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập ký ban hành Kế hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các thành viên BCĐQG XD XHHT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2584/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2584/VPCP-KGVX

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226647