• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 2609/BHXH năm 2013 phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2609/BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI
TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/BHXH
V/v phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận huyện

Căn cứ Thông báo liên tịch số 2139/TBLT-LĐTBXH-BHXH ngày 26/06/2013 của Sở LĐTB&XH và BHXH TP.HCM về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng sổ BHXH của người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ để phối hợp với Sở LĐTB&XH và Thanh tra Sở giải quyết như sau:

1. Nguyên tắc giải quyết:

1.1. Trường hợp người sử dụng lao động làm hư hỏng, làm mất sổ BHXH của người lao động:

Người sử dụng lao động do quản lý sổ BHXH của người lao động trong thời gian làm việc tại đơn vị không tốt dẫn đến hư hỏng sổ không sử dụng được hoặc bị mất, ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN đối với người lao động, nay xin cấp lại đều phải có ý kiến xử lý của Sở LĐTB&XH theo nguyên tắc:

- Trường hợp sai phạm nhẹ, sai phạm lần đầu, có tính chất cá biệt: chuyển Sở LĐTB&XH có văn bản phê phán, nhắc nhở để đơn vị rút kinh nghiệm kịp thời, không để tái diễn sai phạm (mẫu VP3).

- Trường hợp sai phạm nhiều lần, sai phạm có tính chất hàng loạt: chuyển cho Thanh tra Sở LĐTB&XH xem xét, xử lý vi phạm theo NĐ86/2010/NĐ-CP của Chính phủ (mẫu VP4).

1.2. Trường hợp người lao động mượn hồ sơ người khác để xin việc và đăng ký tham gia BHXH, nay xin điều chỉnh hồ sơ BHXH: chuyển Thanh Tra Sở xử lý vi phạm theo NĐ86/2010/NĐ-CP của Chính phủ (mẫu VP5).

2. Quy trình thực hiện:

2.1. Đơn vị sử dụng lao động (hoặc người lao động) lập văn bản (đơn) giải trình về việc sai phạm trong đó nêu rõ nội dung, lý do sai phạm và cam kết không để tái phạm (theo mẫu VP1; VP2).

2.2. BHXH quận huyện tổng hợp các trường hợp, phân loại theo 2 mức độ sai phạm, gửi công văn (kèm công văn hoặc đơn giải trình của đơn vị hoặc người lao động) đề nghị Sở LĐTB&XH hoặc Thanh tra Sở LĐTB&XH xem xét, xử lý.

2.3. Sau khi có văn bản xử lý của Sở LĐTB&XH hoặc Thanh tra Sở, đơn vị hoặc người lao động lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ BHXH theo quy định.

Lưu ý: Hồ sơ cấp lại sổ hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân phải bổ sung văn bản xử lý của Sở LĐTB&XH hoặc Thanh tra Sở.

Đề nghị bảo hiểm xã hội quận, huyện tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng Thu) để được giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH; (T.Tra Sở & P.T.Lương, T.Công)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Đăng tải trên website BHXH/TP;
- Lưu VT, PThu (H).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Mẫu VP1

Đơn vị…………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………………………
V/v vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH

………, ngày …… tháng …… năm 20

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………………………

- Tên đơn vị…………………………………………………………………………………

- Mã số quản lý: ……………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: ……………………………………………………………………………

Nội dung sai phạm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

Lý do sai phạm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và cam kết quản lý sổ BHXH theo đúng quy định để không xảy ra tình trạng mất hoặc hư hỏng sổ BHXH của người lao động.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu
……

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

 

Đề nghị liên hệ với: …………………………… Số điện thoại:……………………

 

Mẫu VP3

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BHXH
V/v chuyển hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2013

 

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã Hội TP.HCM

Bảo hiểm xã hội quận, huyện…………………………………………………… kính chuyển quý Sở

…………………… trường hợp đơn vị sử dụng lao động sai phạm trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH của người lao động.

Kính đề nghị quý Sở có văn bản phê phán, nhắc nhở để các đơn vị không tái diễn những sai phạm nói trên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động (Hồ sơ đính kèm).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đơn vị……;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Mẫu VP4

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BHXH
V/v chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh quản lý sổ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2013

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã Hội TP.HCM

Bảo hiểm xã hội quận, huyện……………………………………………………kính chuyển Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội………………………trường hợp đơn vị sử dụng lao động sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH của người lao động.

Kính đề nghị quý Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật để răn đe các đơn vị không tái diễn những sai phạm nói trên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động (hồ sơ đính kèm).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;
- Đơn vị.

GIÁM ĐỐC

 

 

Mẫu VP5

BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN
……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BHXH
V/v chuyển hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2013

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã Hội TP.HCM

Bảo hiểm xã hội quận, huyện…………………………………………có nhận được đơn của Ông/Bà ……………………………… giải trình về việc mượn hồ sơ cá nhân của người khác để làm việc và tham gia BHXH, nay xin điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH.

Kính đề nghị Quý Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, để Bảo hiểm xã hội có căn cứ giải quyết việc điều chỉnh hồ sơ và cấp lại sổ BHXH cho người lao động (hồ sơ đính kèm).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ông, Bà……;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Mẫu VP2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN GIẢI TRÌNH

V/v mượn hồ sơ người khác để tham gia BHXH

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………………………………

- Tôi tên là (Viết chữ in hoa có dấu) ………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………

- CMND số: ………………………………………ngày cấp………………nơi cấp………

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

- Địa chỉ tạm trú tại Tp.HCM (để liên hệ):  ……………………………………………….

- Số điện thoại(nhà): ……………………………………………………ĐTDĐ…………..

- Cơ quan, đơn vị hiện đang làm việc: ………………………………..ĐT: ……………

 

Trình bày rõ đã mượn hồ sơ cá nhân của ai (ghi rõ họ tên người cho mượn) để xin việc, tham gia BHXH:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lý do sai phạm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết việc điều chỉnh lại thông tin cá nhân trên sổ BHXH theo đúng thực tế.

 

 

…………, ngày……tháng………năm…………
Người lao động
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2609/BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 25/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2609/BHXH

702

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243418