• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2637/VPCP-CN năm 2018 về giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2637/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2637/VPCP-CN
V/v giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ tài chính

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn s 931/BGTVT-KCHT ngày 25 tháng 01 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1231/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 3 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 2293/BTC-QLG ngày 28 tháng 02 năm 2018) về giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt Phương án cho thuê, bao gồm cả giá cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc hoàn vốn đầu tư của Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1345/TTg-KTN ngày 08 tháng 8 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;

- Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2637/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2637/VPCP-CN

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378128