• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2675 /LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Bình đẳng giới, Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính: số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015 và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ đã có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 (số 2653/LĐTBXH-KHTC và số 2637/LĐTBXH-KHTC ngày 03/7/2019).

Để đảm bảo tiến độ xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020, đề nghị các đồng chí Vụ trưởng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách đối với lĩnh vực được phân công và xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 gửi về Văn phòng Bộ, đồng thời gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/7/2019. Các đơn vị không lập dự toán hoặc gửi dự toán không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, sẽ không được tổng hợp dự toán và bố trí ngân sách thực hiện năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các Vụ chức năng có chi tiêu qua Văn phòng thực hiện theo đúng quy định; thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của các Vụ cùng với Dự toán kinh phí của Văn phòng Bộ để gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp trình Bộ kế hoạch – dự toán ngân sách 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2675/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 05/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418181