• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 2718/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2718/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2718/TCT-KK
V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của các Cục thuế đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin liên quan đến các khoản thu, nộp NSNN khi phát hiện sai sót.

Điểm 7, Mục I, Phần B, Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định:

“…- Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số thu, nộp NSNN, nếu cơ quan thu phát hiện sai sót, hoặc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện khoản nộp không đúng thứ tự theo quy định, không đúng mã tên, mã số cơ quan thu, thì cơ quan thu lập 3 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1- 07/NS kèm theo) gửi KBNN nơi đã thu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào phân xác nhận của cơ quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh;

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,... thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh;

- KBNN kiểm tra, đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề nghị điều chỉnh, nếu khớp đúng và phù hợp thì thực hiện điều chỉnh và ký, đóng dấu vào phần chấp nhận điều chỉnh của KBNN trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN. Nếu không phù hợp, KBNN gửi lại giấy đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu để xử lý;…”

Thực hiện quy định nêu trên, cơ quan thuế hoặc người nộp thuế (bên đề nghị điều chỉnh) sử dụng mẫu C1-07/NS để kê khai các thông tin có sai sót và thông tin đề nghị điều chỉnh.

Mẫu C1-07/NS đã được thay thế 02 lần: lần thứ nhất tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính; lần thứ hai tại Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cách sử dụng mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC , cụ thể về phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển văn bản đề nghị điều chỉnh.

Để thống nhất thực hiện giữa người nộp thuế, cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước, Tổng cục thuế đề nghị Kho bạc Nhà nước hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN trong các trường hợp sau:

- Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thông tin về:

+ Tên người nộp thuế, mã số thuế.

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan quản lý thu, địa bàn thu ngân sách.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thông tin về:

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan thu, mã số cơ quan thu, địa bàn thu ngân sách.

- Các trường hợp cần điều chỉnh khác.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Kho bạc Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. TỔ CHỨC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
...

7. Kiểm tra, đối chiếu và xử lý:

- Hàng ngày, cơ quan thu và KBNN có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đối chiếu số thu nộp NSNN đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời;

- Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số thu, nộp NSNN, nếu cơ quan thu phát hiện sai sót, hoặc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện khoản nộp không đúng thứ tự theo quy định, không đúng mã tên, mã số cơ quan thu, thì cơ quan thu lập 3 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1-07/NS kèm theo) gửi KBNN nơi đã thu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào phần xác nhận của cơ quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh;

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,… thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh;

- KBNN kiểm tra, đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề nghị điều chỉnh, nếu khớp đúng và phù hợp thì thực hiện điều chỉnh và ký, đóng dấu vào phần chấp nhận điều chỉnh của KBNN trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN. Nếu không phù hợp, KBNN gửi lại giấy đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu để xử lý;

- Các liên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN được xử lý:

+ 1 liên lưu 1 tại KBNN để làm căn cứ hạch toán điều chỉnh;

+ 1 liên gửi lại người nộp (hoặc cơ quan thu) có đề nghị điều chỉnh;

+ 1 liên gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế (trường hợp người nộp thuế đề nghị điều chỉnh) để làm căn cứ điều chỉnh nghĩa vụ thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2718/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2718/TCT-KK

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240591