• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo


 

Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2722/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2722/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
(Đ/c: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
(Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)
- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2720/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2020 về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cập nhật số liệu đến 22 giờ 30 ngày 27/4/2020 như sau

- Hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai: 53.421 tấn (tăng 100 tấn).

- Hạn ngạch hồi lại từ nếp (do thống kê thiếu lượng tấm nếp): 12.292,49 tấn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Cục CNTT&TKHQ, Cục ĐTCBL, Cục
QLRR, Cục TXNK, Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Thời báo Tài chính (để đăng tải);
- Báo Hải quan (để đăng t
i);
-
Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2722/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2722/TCHQ-GSQL

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441484