• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2731/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2731/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2731/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam.
Địa chỉ: D10/89Q Quốc lộ 1A, Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM.
Mã số thuế: 0302479438

Trả lời văn thư số 03/CY-KT ngày 11/03/2015 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

...

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, tháng 01/2014 lập hóa đơn cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu địa chỉ người mua, các tiêu thức khác đều ghi đúng theo quy định, tháng 01/2015 phát hiện sai sót Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp trước đây ngoài việc lập biên bản điều chỉnh, Công ty đã lập thêm hóa đơn điều chỉnh thì vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu: (HC,TTHT)
577-2223191 (25/03/2015)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2731/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2731/CT-TTHT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271689