• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Công văn 2743/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Tải về Công văn 2743/TCTHADS-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/TCTHADS-VP
V/v triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan THADS địa phương

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-BTP , ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, phổ biến và hướng dẫn các Chi cục Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc nội dung Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014 và hướng dẫn thực hiện tại Phần II của Bảng tiêu chí.

2. Cục Thi hành án dân sự tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2014 và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các mặt công tác (sau khi kết thúc công tác năm 2014), bảo đảm nghiêm túc, chính xác và toàn diện.

3. Trên cơ sở Bảng tự chấm điểm của các Chi cục Thi hành án dân sự, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục thẩm định, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Chi cục, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục xem xét, trình Cục trưởng quyết định xếp hạng đối với các Chi cục Thi hành án dân sự.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự triển khai tới các đơn vị trực thuộc và gửi Bảng tự chấm điểm của Cục, Quyết định xếp hạng đối với các Chi cục Thi hành án dân sự (theo mẫu gửi kèm) về Tổng cục theo đúng thời hạn quy định tại Phần II Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Tổng cục (Điện thoại 0462739596) để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục THA Bộ Quốc phòng;
- TT các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-CTHADS

…………(1), ngày… tháng… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng Chi cục Thi hành án dân sự năm 2014

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Bảng Tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự................................(2) năm 2014, cụ thể như sau:

1. Hạng A (xuất sắc): ………….(3) đơn vị;

2. Hạng B (khá): ………………(4) đơn vị;

3. Hạng C (trung bình): ……….(5) đơn vị;

4. Hạng D (yếu): ………………(6) đơn vị.

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự………(7), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục THADS (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (để phối hợp
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Chú thích: (1, 2, 7) Địa danh tỉnh, TP trực thuộc TW; (3, 4, 5, 6) số Chi cục tương ứng với mỗi hạng

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH
XẾP HẠNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-CTHADS ngày… tháng… năm 2014 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh/TP……..)

STT

Đơn vị

Điểm đạt được1

Xếp hạng
(A/B/C/D)

1

Chi cục THADS…………

 

 

2

Chi cục THADS…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Điểm do Cục THADS thẩm định, đánh giá

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2743/TCTHADS-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự   Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 05/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2743/TCTHADS-VP

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259174