• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 27684/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27684/CT-TTHT
V/v kê khai hóa đơn bỏ sót.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty c phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C
Địa chỉ: tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội;
MST: 0102261441

Trả lời công văn số 48/EC-MSQLTB ngày 12/02/2020 của Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 8 hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đi với bán hàng hóa là thời đim chuyn giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đi với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

..."

+ Tại khoản 8 Điều 14 hướng dẫn nguyên tắc khu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

...

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn GTGT đầu vào của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Về hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN: Công ty được hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu khoản chi đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. Việc hạch toán khoản chi phí vào năm tài chính nào căn cứ thực tế phát sinh, phù hợp nguyên tắc kế toán và pháp luật về thuế TNDN.

Trường hp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 9 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 9;

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27684/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 27684/CT-TTHT

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441486