• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cải thiện môi trường kinh doanh

 

Công văn 2776/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2776/UBND-CCHC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/UBND-CCHC
V/v triển khai thực hin Nghị quyết của Chính phủ v một số nhim vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành cnh trong hình thành và thực hin dự án đu tư có sử dụng đt để ci thin môi trường kinh doanh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các S, Ban, Ngành Thành ph, y ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết s 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 ca Chính phủ đến cán bộ, công chc các đơn vị trực thuộc về một s nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong hình thành thực hiện dự án đầu s dụng đất phải đáp ứng được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu và bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Đt đai; tạo môi trường kinh doanh minh bch, bình đẳng, thông thoáng, thuận li; ct giảm ít nhất 40% thi gian thực hin gắn với tiết kiệm ti đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đu thuộc mọi thành phần kinh tế; góp phần nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ s thuận lợi kinh doanh và năng lực cnh tranh quốc gia; thúc đy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Giao các S, Ban, Ngành Thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản trách nhiệm chủ động phối hợp, nghiên cu, st, đồng thi dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy b, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuc thẩm quyền ban hành của y ban nhân dân Thành phố để thực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết s 43/NQ-CP, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước ngày 15 tháng 10 năm 2014, ưu tiên áp dng hình thức một văn bản sửa nhiu văn bản theo trình tự th tc rút gọn đảm bảo nguyên tắc tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết s 43/NQ-CP, cụ th:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm a, d, đ, e, g, Khoản 1; Điểm a, b, c Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm b, k Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

c) Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm c Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

d) Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm h, i, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

đ) Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm a Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm b Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

3. Giao Sở Kế hoạch Đu chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu y ban nhân dân thành phố quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành thực hiện dự án đầu s dụng đất trên s hoàn thiện chun hóa theo Phụ lục I kèm theo Nghị quyết s 43/NQ-CP đ ban hành theo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 2014 Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-CP khi các văn bản quy phạm pháp luật ca c quan Trung ương thực thi Nghị quyết s 43/NQ-CP có hiu lực thi hành.

4. Giao Sở Tư pháp thực hiện theo chc năng, nhiệm vụ trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp vướng mắc của các đơn vị (nếu có) và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị c cơ quan Trung ương theo quy định.

5. Giao Sở Tài chính ưu tiên bố trí, đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

6. Giao Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố căn cứ Nghị quyết s 43/NQ-CP xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước ngày 30 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ntrên; (đính kèm Nghị quyết)
- Thủ tưng Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành y;
ính kèm Nghị quyết)
- Thường trực HĐND TP;
ính kèm Nghị quyết)
- TTUB: CT, Các PCT;
ính kèm Nghị quyết)
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
ính kèm Nghị quyết)
- VPUB: CPVP;
ính kèm Nghị quyết)
- Phòng ĐTMT, ĐT, QLDA, CCHC (02b);
ính kèm Nghị quyết)
- Lưu: VT, (CCHC- VP) D.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quân

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2776/UBND-CCHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2776/UBND-CCHC

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236830