• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2776/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2776/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2776/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 1644/TTKQH-TH ngày 19 tháng 3 năm 2018 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình theo phân công tại văn bản số 1772/VPCP-QHĐP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Riêng ba dự án Luật: Luật Cảnh sát biển, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Quản lý phát triển đô thị, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển từ Phiên họp thứ 22 sang Phiên họp thứ 23.

2. Về các nội dung được bổ sung vào Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

a) Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật: Dược, An toàn thực phẩm, Phòng, chống tác hại thuốc lá, Điện lực, Hóa chất, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Khoa học và Công nghệ, Trẻ em, Công chứng và Đầu tư.

b) Giao Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Công an nhân dân;

c) Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1644/TTKQH-TH)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg,
các Vụ: PL, KTTH, NN
, CN, NC, KGVX, V.I, TKBT, ĐMDN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th
37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2776/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 27/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2776/VPCP-QHĐP

386

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378166