• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2822/BKHĐT-KTĐN năm 2014 góp ý cơ chế tài chính dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 2822/BKHĐT-KTĐN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/BKHĐT-KTĐN
V/v Góp ý cơ chế tài chính dự án “Chương trình đô thị MNPB” vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 4915/BTC-QLN ngày 16/4/2014 của quý Cơ quan về đề nghị góp ý cơ chế tài chính và hỗ trợ vốn đối ứng dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế tài chính dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với đề xuất cơ chế tài chính dự án do Bộ Tài chính dự thảo tại văn bản số 4915/BTC-QLN ngày 16/4/2014 nói trên. Cơ chế tài chính hỗn hợp (Ngân sách Nhà nước cấp phát và vay lại) do Bộ Tài chính đề xuất phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định phê duyệt danh mục dự án số 189/QĐ-TTg ngày 25/01/2014.

2. Về hỗ trợ vốn đối ứng

Theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2011-2015, cơ chế tài chính áp dụng cho các Tiểu dự án thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do địa phương quản lý như sau:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn đối ứng phần vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương (NSTW) cấp phát cho địa phương theo tỷ lệ đối với từng địa phương: Hỗ trợ 90% vốn đối ứng dự án cho các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái; hỗ trợ 70% vốn đối ứng dự án cho tỉnh Hòa Bình và 50% cho tỉnh Thái Nguyên. Phần vốn đối ứng còn lại do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm.

- Vốn đối ứng tiểu dự án cho phần vốn địa phương vay lại do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm.

Căn cứ vào khả năng nguồn vốn NSTW, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn đối ứng cho các địa phương còn nhận bổ sung NSTW. Tuy nhiên thực tế hiện nay mức hỗ trợ chỉ đáp ứng một phần cho các dự án của địa phương quản lý. Vì vậy, đề nghị các tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự các dự án ưu tiên, lồng ghép nguồn vốn NSTW với vốn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để đáp ứng phần vốn đối ứng cho các dự án và theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quý Cơ quan tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TC;
- NHNNVN;
- UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.
- Các Vụ: KCHT&ĐT, KTĐP<
- Lưu: KTĐN, VT (L14)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2822/BKHĐT-KTĐN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2822/BKHĐT-KTĐN

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237143