• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Công văn 2826/TTCP-BTCDTW năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2826/TTCP-BTCDTW
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/TTCP-BTCDTW
V/v thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 1952/CV-TTCP ngày 20/8/2014 của Thanh tra Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thành lập Ban Tiếp công dân các cấp, ngày 02/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Qua nắm tình hình cho thấy việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tuy vậy vẫn còn nhiều địa phương chậm triển khai thực hiện việc thành lập, kiện toàn Ban Tiếp công dân, quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc.

Để nhanh chóng đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả tốt, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Khẩn trương hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện đi vào hoạt động ổn định. Quan tâm nhân sự cho các Ban tiếp công dân, chú ý lựa chọn người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; ưu tiên chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tại Ban Tiếp công dân; Thanh tra Chính phủ lưu ý và đề nghị khi bố trí cán bộ tiếp dân theo mô hình mới, cần sử dụng cán bộ có tính kế thừa:

1.1. Việc thành lập, kiện toàn tổ chức Ban Tiếp công dân cấp tỉnh cần thực hiện xong và báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2014.

1.2. Đối với đơn vị tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, trước khi thành lập Ban Tiếp công dân, đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, có trưởng và phó đơn vị, nay cần quan tâm sắp xếp, bố trí vị trí công tác mới tương đương đối với cấp phó để đảm bảo quyền lợi, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

1.3. Đối với việc quản lý, sử dụng con dấu: Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được thành lập, căn cứ văn bản số 3443/C61-C64 ngày 27/8/2014 của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về trình tự, thủ tục và mẫu dấu để khắc dấu; Việc quản lý, sử dụng tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ở địa phương, hạn chế công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

3. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp thu, lắng nghe ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị khi tiếp công dân, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; kịp thời phê phán, xử lý những hành vi vi phạm và những biểu hiện sai trái trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng) gửi về Ban Tiếp công dân Trung ương (địa chỉ: số 01 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; email: tstcdtwhanoi@thanhtra.gov.vn).

Nội dung báo cáo bao gồm:

- Tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp;

- Kết quả tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của địa phương (biểu mẫu số 2a, Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ);

- Dự báo tình hình các vụ việc đông người, phức tạp có thể khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan Trung ương. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (để Trụ sở Tiếp công dân Trung ương chủ động phương án tổ chức tiếp công dân và phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự).

6. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp địa chỉ Ban Tiếp công dân, số điện thoại liên lạc của cán bộ Ban Tiếp công dân, địa chỉ email, đường dây nóng liên lạc khi cần thiết (có mẫu kèm theo).

7. Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để theo dõi và phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc xử lý chính xác, hạn chế tình trạng chuyển đơn thư, hướng dẫn công dân không đúng quy định.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân nguyện - UBTVQH (để ph/h);
- UBTWMTTQ (để ph/h);
- Ban Nội chính Trung ương (để ph/h);
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban tiếp công dân Trung ương;
- Các Cục: I, II, IIII; các Vụ: KHTCTH, Pháp chế, Tổ chức, I, II, III - TTCP;
- Lưu: VT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Đức Hạnh

 

THÔNG TIN

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 2826/TTCP-BTCDTW ngày 19/11/2014 của Thanh tra Chính phủ)

1. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

1.1. Địa chỉ: số 01 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

1.2. Hòm thư điện tử: tstcdtwhanoi@thanhtra.gov.vn

1.3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Nguyễn Hồng Điệp

Trưởng Ban

Phụ trách Trụ sở

Cơ quan: 080.49168

ĐTDD: 0986.688.888

2.

Phan Văn Hải

Trưởng phòng

Tiếp Công dân

Cơ quan: 080.49181

ĐTDD: 0904.329.546

3.

Phòng Tổng hợp

 

Cơ quan: 080. 49262

2. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Địa chỉ: số 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Hòm thư điện tử: tstcdtwhochiminh@thanhtra.gov.vn

2.3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Nguyễn Văn Hòa

Phó trưởng ban

Phụ trách Trụ sở

Cơ quan: 080.85679

ĐTDD: 0938.183.089

2.

Nguyễn Xuân Noãn

Trưởng phòng

Tiếp Công dân

Cơ quan: 080.85789

ĐTDD: 0949.028.789

(Thông tin Trụ sở Tiếp công dân, Danh sách Ban Tiếp công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về địa chỉ: email: tstcdtwhanoi@thanhtra.gov.vn trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp; tiêu đề: Thông tin Trụ sở (Ban) Tiếp công dân .....)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2826/TTCP-BTCDTW   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2826/TTCP-BTCDTW

546

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258872