• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2856/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1813/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 3 năm 2014 và văn bản số 1824/BKHĐT-KTNN ngày 31 tháng 3 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1179/BNN-TCTL ngày 10 tháng 4 năm 2014), Tài chính (văn bản số 4764/BTC-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2014) về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 như đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát để hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp, đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2856/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2856/VPCP-KTTH

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
227645