• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Công văn 2873/TCT-CS năm 2013 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2873/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2873/TCT-CS
V/v: thuế SDĐPNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 67/CT-QLĐ ngày 04/01/2013 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 8, điểm 1.2 Khoản 1 Điều 16, điểm 3.3 Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế SDĐPNN quy định:

“1.3. Trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thì số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được tính kể từ tháng phát sinh sự thay đổi.

Trường hợp trong năm phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì số thuế phải nộp được xác định từ tháng phát sinh sự thay đổi”;

“Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp”;

“3.3. Đối với trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT, người chuyển quyền sử dụng đất có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN nơi có đất chịu thuế trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý; Trường hợp thừa kế, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN”.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng phải khai tổng hợp nếu trong năm thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp đủ số thuế phải nộp cho thửa đất chuyển nhượng (nộp lần đầu và nộp theo cách tổng hợp nhiều thửa đất) trước khi làm thủ tục chuyển nhượng. NNT mới (người nhận chuyển nhượng) phải thực hiện khai thuế lần đầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng và phải thực hiện khai tổng hợp (nếu thuộc đối tượng) vào ngày 31/3 năm sau đối với thửa đất nhận chuyển nhượng; Số thuế phải nộp được tính trừ đi số thuế người chuyển nhượng đã nộp trong năm đối với thửa đất chuyển nhượng.

Đối với trường hợp thửa đất được chuyển nhượng qua nhiều người trong năm, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ kê khai của người nhận chuyển nhượng sau cùng để điều chỉnh tên NNT vào năm thuế sau; Tuy nhiên, việc nộp thuế phải được người chuyển nhượng lần đầu hoàn tất trước khi làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC, KK;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 8. Phương pháp tính thuế

1. Nguyên tắc tính thuế

...

1.3. Trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thì số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được tính kể từ tháng phát sinh sự thay đổi.

Trường hợp trong năm phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì số thuế phải nộp được xác định từ tháng phát sinh sự thay đổi.

...

Điều 16. Khai thuế

1. Nguyên tắc khai thuế:

...

1.2. Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

...

Điều 17. Nộp thuế

...

3. Thời hạn nộp thuế.

...

3.3 Đối với trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT, người chuyển quyền sử dụng đất có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN nơi có đất chịu thuế trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý; Trường hợp thừa kế, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2873/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2873/TCT-CS

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207434