• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 2882/BHXH-CĐBHXH năm 2014 về chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe chưa chi cho người lao động và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2882/BHXH-CĐBHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/BHXH-CĐBHXH
V/v chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 92 và Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, đơn vị sử dụng lao động được giữ 2% quỹ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Do đó, những trường hợp đã được cơ quan BHXH quyết toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK, nhưng quá 06 tháng đơn vị chưa thanh toán cho người lao động thì lập danh sách người lao động không còn làm việc tại đơn vị đồng thời chuyển nộp về cho cơ quan BHXH số tiền trợ cấp tương ứng vào tháng 06 và tháng 12 hằng năm.

Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 1700202902016.

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi đã chuyển tiền về cơ quan BHXH, nếu người lao động muốn nhận tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe chưa nhận thì đơn vị lập Giấy giới thiệu nêu rõ lý do, liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận trợ cấp (Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ).

2. Căn cứ hướng dẫn lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi lập danh sách Mẫu số C70a-HD tại cột tình trạng (cột C) đề nghị đơn vị cần xác định cụ thể ngày nghỉ hàng tuần: Nếu đơn vị làm việc chế độ 40 giờ/tuần thì ghi Thứ bảy, chủ nhật; nếu đơn vị làm việc chế độ 48 giờ/tuần thì ghi Chủ nhật; Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại thì ghi nặng nhọc độc hại (Ví dụ người lao động vừa làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại và ngày nghỉ hàng tuần là thứ bảy và chủ nhật thi ghi “NNĐH, Thứ bảy, chủ nhật”).

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động biết để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHTC;
- Ban Biên tập Website;
- Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2882/BHXH-CĐBHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 26/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2882/BHXH-CĐBHXH

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251127