• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2907/TCT-KK năm 2015 xin xác nhận biểu thuế FDA của Mỹ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2907/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2907/TCT-KK
V/v xác nhận nghĩa vụ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 707/CV-KAO ngày 7/7/2015 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam về xin xác nhận biểu thuế FDA của Mỹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính có quy định:

“Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

+ Tiết a Khoản 2 Điều 3 quy định:

“Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế;…”

- Căn cứ Khoản 17 Điều 2 Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế quy định:

“17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thuế, trực tiếp quản lý người nộp thuế.

Công văn số 1623/CT-Ktra1 ngày 29/6/2015 và văn bản số 1664/CT-KK ngày 03/7/2015 của Cục Thuế Thái Nguyên xác nhận doanh thu năm 2013 và thuế thu nhập đã nộp của Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam là xác nhận của cơ quan thuế Việt Nam theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC;
- Lưu: VT, KK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

1. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương:

a) Vụ Chính sách;

b) Vụ Pháp chế;

c) Vụ Dự toán thu thuế;

d) Vụ Kê khai và Kế toán thuế;

đ) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

e) Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân;

g) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn;

h) Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế;

i) Vụ Hợp tác quốc tế;

k) Vụ Kiểm tra nội bộ;

l) Vụ Tổ chức cán bộ;

m) Vụ Tài vụ - Quản trị;

n) Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);

o) Thanh tra;

p) Cục Công nghệ thông tin;

q) Trường Nghiệp vụ thuế;

r) Tạp chí Thuế.

Các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm p khoản 1 Điều này là các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định tại điểm q và điểm r là tổ chức sự nghiệp.

2. Cơ quan Thuế ở địa phương:

a) Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế;

b) Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Cục Thuế cấp tỉnh, Chi cục Thuế cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.
...
2. Cơ quan Thuế ở địa phương:

a) Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
...
17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2907/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 20/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2907/TCT-KK

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287191