• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2917/VPCP-TCCV năm 2018 về rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2917/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/VPCP-TCCV
V/v tổ chức phối hợp liên ngành

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6870/BNV-TCBC ngày 27 tháng 12 năm 2017 về rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về giải thể Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

2. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc sáp nhập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt s còn thiếu thông tin vào Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cn thiết duy trì Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đon 2010-2015.

Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

4. Các bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành khn trương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. B Nội vụ căn cứ vào Kế hoạch s 07-KH/TW và Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN c
ác PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH, NN, NC, KGVX, Cục KSTTHC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV
(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2917/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2917/VPCP-TCCV

367

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378588