• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 295/QLCL-TTPC thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 295/QLCL-TTPC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QLCL-TTPC
V/v thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………...

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các Tổng cục và các Cục, ngày 21/2/2014 Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Quyết định số 85/QĐ-QLCL V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2014 của Cục (văn bản gửi kèm). Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý Sở:

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch kiểm tra theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT , kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đảm bảo không kiểm tra lập lại các cơ sở đã nằm trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành nêu trên của Cục.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chuẩn bị hồ sơ làm việc với Đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục, cũng như cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục đối với các cơ sở nằm trong kế hoạch (thời gian cụ thể thông báo sau).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Đơn vị kiểm tra, thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTPC. kiểm tra,

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 295/QLCL-TTPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 04/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 295/QLCL-TTPC

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235534