• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD
Bản Tiếng Việt

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục với các nội dung như sau:

1. Việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục phải gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của địa phương.

2. Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm đ sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế.

3. Có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao; có giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học. Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

4. Tăng cường vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của sở/phòng giáo dục và đào tạo; vai trò kiểm tra, giám sát và sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế cũng như công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ ở các địa phương để bảo đảm việc thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện. Hằng năm, có báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 31/12.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để p/h chỉ đạo);
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- V
ăn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (đ
p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trư
ng (để c/đ);
- Các Vụ, Cục, Chương trình, Dự án thuộc Bộ (để t/
h);
-
Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo giáo viên (để
t/h);
- Lưu: VT, Cục NGCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3043/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 20/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390731