• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3073/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về hạch toán chi phí đối với khoản thanh lý tài sản cố định khi chưa hết khấu hao do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3073/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3073/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 510/CT-TTHT ngày 28/03/2014 của Cục thuế tỉnh Bến Tre đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phí đối với khoản thanh lý tài sản cố định khi chưa hết khấu hao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định nêu trên, theo giải trình của Cục thuế tỉnh Bến Tre tại công văn số 510/CT-TTHT ngày 28/03/2014, trường hợp thời gian sử dụng tài sản là 28%, việc thanh lý tài sản không thông qua tổ chức bán đấu giá công khai, không có cơ quan độc lập xác định giá trị của tài sản trước khi thanh lý, không đủ điều kiện để thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại, do vậy Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Bến Tre: phần giá trị còn lại của tài sản không đủ điều kiện hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC); Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3073/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3073/TCT-CS

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243723