• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3078/TCT-KK năm 2013 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3078/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3078/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến
(Địa chỉ: 356 A, Tổ 26 ấp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

 

Trả lời đơn khiếu nại không số ngày 15/7/2013 của Doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến về việc không cho khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp vãng lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7a Điều 14 Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: "Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn bỏ sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này".

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4508/TCT-KK ngày 18/12/2012 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT vãng lai vào tháng 04/2012, tháng 05/2012 với số tiền thuế GTGT là: 235.255.302 đồng và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Tờ khai 01/GTGT tháng 12/2012 thì các chứng từ nộp thuế vãng lai nêu trên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 7a Điều 14 Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp các chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai phát sinh từ ngày 01/6/2012 trở đi sẽ thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính, theo đó các chứng từ nộp thuế GTGT không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Vĩnh Long;
- CCT thị xã Bình Minh - Vĩnh Long;
- Vụ PC, CS;
- Vụ TT-Hỗ trợ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3078/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 19/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3078/TCT-KK

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209522