• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biên chế công chức


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 3086/UBND-VX năm 2015 về không tăng biên chế công chức và số người làm việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3086/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3086/UBND-VX
Về việc không tăng biên chế công chức và số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

 

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông báo số 458/TB-VPCP ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Công văn số 8745-CV/BTCTW ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về biên chế của hệ thống chính trị năm 2015 và định hướng đến hết năm 2016;

Căn cứ Công văn số 5431/BNV-TCBC ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về biên chế công chức, viên chức năm 2015.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1864/TTr-SNV ngày 01 tháng 6 năm 2015 về không tăng thêm biên chế và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên;

2. Từ nay đến hết năm 2016, không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tự cân đối được số người làm việc);

3. Trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện mà không tự cân đối được số người làm việc, thì phải xây dựng Đề án vị trí việc làm để xác định số người làm việc và lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét;

4. Triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số nghỉ hưu và tinh giản biên chế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ “để biết”
- VP Chính phủ (a-b) “để biết”
- Thường trực Thành ủy “để b/c”;
- Thường trực HĐND. TP “để biết”;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy “để phối hợp”;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, TC;
- Lưu:VT, (VX/VN) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3086/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3086/UBND-VX

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278970