• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3087/BKHĐT-PTDN năm 2015 về xác nhận pháp nhân doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 3087/BKHĐT-PTDN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/BKHĐT-PTDN
V/v xác nhận pháp nhân doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3419/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2015 của Tổng cục Hải quan xin ý kiến về việc Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung có phải doanh nghiệp nhà nước hay không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về khái niệm Doanh nghiệp nhà nước:

- Luật Doanh nghiệp 2005 quy định “Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”.

- Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 quy định “Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung không phải là Doanh nghiệp nhà nước.

Về việc vận dụng các quy định đối với Doanh nghiệp Nhà nước:

Ngày 25/5/1994, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2867/KTN đồng ý cho Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (nay là Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam) được vận dụng văn bản số 283/CN ngày 16/1/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể. Theo đó, doanh nghiệp thuộc Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam được vận dụng những quy định về thành lập, giải thể và chế độ cho người lao động như đối với Doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, căn cứ Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 7/11/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các tổ chức chính trị - xã hội có thể áp dụng các Nghị định này để đầu tư, quản lý vốn, tài sản, giám sát tài chính tại các doanh nghiệp do mình làm chủ sở hữu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLĐKKD;
- Lưu: VT, Cục PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3087/BKHĐT-PTDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3087/BKHĐT-PTDN

57

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406327